Algemene voorwaarden van Hoefsmederij R.D. Burgmans,

versie 2020.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Hoefsmederij R.D. Burgmans, zaak doende  te Hooge Zwaluwe geregistreerd onder BTW nummer: B.T.W.: NL 1806.20.885.B01 en bij de Kamer van Koophandel; K.V.K.: 180724560000

Opdrachtgever: degene die in de hoedanigheid van consument of uit hoofde van beroep of bedrijf met De Hoefsmid een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie De Hoefsmid een prijsopgave heeft uitgebracht;
Consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Ondernemer: een niet consument;

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen.

 

Artikel 1. prijsopgave

 1. Alle prijsopgave van De Hoefsmid zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de prijsopgave wordt vermeld.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Hoefsmid niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de prijsopgave opgegeven prijs.

 

Artikel 2. totstandkoming overeenkomst; toepasselijkheid voorwaarden

 1. De Hoefsmid heeft in het vervoersmiddel de beschikking over een aantal sets van onderhavige voorwaarden. Een set is te allen tijde ter plaatse op te vragen. Hiernaast kunnen de algemene voorwaarden in voorkomende gevallen via de website van De Hoefsmid worden geraadpleegd.
 2. De Hoefsmid kan mondeling, dan wel telefonisch worden verzocht tot het uitvoeren van werkzaamheden. De overeenkomst tussen partijen komt in dat geval tot stand doordat De Hoefsmid (ter plaatse) bevestigt uitvoering te zullen geven aan de gewenste werkzaamheden waarbij opdrachtgever eerst op de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden wordt gewezen.
 3. 3.Op het moment dat De Hoefsmid daadwerkelijk uitvoering geeft aan de gewenste werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht bekend te zijn met onderhavige voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 4. Indien tussen partijen reeds eerder een overeenkomst tot hoefsmeden en aanverwante werkzaamheden is overeengekomen, wordt opdrachtgever geacht bekend te zijn, en in te stemmen met onderhavige voorwaarden.
 5. De zakelijke opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting van de betaling, of op verrekening.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden De Hoefsmid tijdig alle informatie te verstrekken, welke De Hoefsmid naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
  2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Hoefsmid verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat de De Hoefsmid tijdig kan beschikken:
  1. over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden  benodigde gegevens omtrent het paard, voldoende hulpkrachten en de (bereikbaarheid van de) werkplek;
  2. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, en water.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Hoefsmid zijn verstrekt heeft De Hoefsmid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van De Hoefsmid – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De kosten van het benodigde gas, water en elektra,alsmede voor alle andere bijkomstigheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Op De Hoefsmid rust een inspanningsverplichting. De Hoefsmid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Hoefsmid  het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Hoefsmid de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd, alsmede aan de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de eerdere fasen heeft voldaan.

 

Artikel 5. Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met De Hoefsmid, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan De Hoefsmid worden gemeld, vóórdat De Hoefsmid een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen De Hoefsmid  en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat De Hoefsmid deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van De Hoefsmid een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is De Hoefsmid gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De Hoefsmid is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Indien De Hoefsmid de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan De Hoefsmid te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met De Hoefsmid gesloten overeenkomst.
 4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door De Hoefsmid opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De Hoefsmid is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
 5. Indien De Hoefsmid voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De Hoefsmid  zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
 6. Indien de opdrachtgever niet direct na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van De Hoefsmid heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan De Hoefsmid te voldoen.

 

Artikel 6. Termijnen, (op)levering

 1. De door De Hoefsmid in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 2. Indien de uitvoering van overeenkomst door De Hoefsmid niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal De Hoefsmid de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 3. Indien enige door De Hoefsmid opgegeven termijn wordt overschreden, is De Hoefsmid ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever De Hoefsmid schriftelijk in gebreke heeft gesteld en De Hoefsmid een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
 4. Het werk is opgeleverd zodra De Hoefsmid het werk als gereed meldt, dan wel gedragingen verricht waaruit kan worden afgeleid dat het werk gereed is.

 

Artikel 7. Prijzen en tarieven

 1. De door de Hoefsmid opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / prijsopgave genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. De Hoefsmid heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de prijsopgave dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de De Hoefsmid  wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.

 

Artikel 8. (Wan)betaling en zekerheid

 1. Betaling door de opdrachtgever dient direct na oplevering, contant of per PIN te geschieden.
 2. Indien facturatie is overeengekomen dient opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen op de door De Hoefsmid op de factuur aangegeven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij een dwingendrechtelijke regeling anders voorschrijft.
 3. Bezwaren tegen door De Hoefsmid aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op, tenzij een dwingendrechtelijke regeling anders voorschrijft.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever-ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Wanneer het een consument betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Indien de opdrachtgever-ondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan De Hoefsmid overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
 7.  7. Indien opdrachtgever/consument in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door De Hoefsmid  geleverde materialen blijven eigendom van De Hoefsmid totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met De Hoefsmid gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De Hoefsmid direct  daarvan op de hoogte te stellen;
 3. Door De Hoefsmid geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

Voor het geval dat De Hoefsmid zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Hoefsmid of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Hoefsmid zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

 

Artikel 10. Reclames/klachten

 1. Zichtbare klachtpunten dienen direct na oplevering te worden gemeld bij De Hoefsmid, waarna de klacht schriftelijk uiteen dient te worden gezet. De schriftelijk melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te omvatten, zodat De Hoefsmid in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door De Hoefsmid geven de opdrachtgever-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De Hoefsmid op te schorten.
 3. Indien De Hoefsmid een klacht gegrond acht, is De Hoefsmid gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen
 4. De Hoefsmid wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.
 5. Niet zichtbare klachtpunten dienen binnen drie dagen na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld bij De Hoefsmid.

 

Artikel 11.Aansprakelijkheid

 1. De Hoefsmid is slechts aansprakelijk voor bewezen directe schade.
 2. De Hoefsmid is jegens de opdrachtgever (-ondernemer) nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door De Hoefsmid bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op De Hoefsmid enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht, of gebracht zou worden, voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,=. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De Hoefsmid. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 4. Slechts indien de bepaling in het voorgaande lid geen stand mocht houden is De Hoefsmid aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van De Hoefsmid uitkeert in een dusdanig geval.

 

Artikel 12. Uitsluiten aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever(s) (en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, het dier, de opdrachtgever en derden als gevolg van gedragingen van het dier welk in eigendom aan opdrachtgever of de derde toebehoren, alsmede voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn.
 2. De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, het dier, de opdrachtnemer of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal welke wordt verzorgd door de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verklaart door het verlenen van de opdracht aan De Hoefsmid, dat men W.A. verzekerd is voor schade toegebracht door een dier dat aan hem in eigendom toebehoort.
 4. De Hoefsmid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtnemer onjuist verstrekte gegevens.
 5. Opdrachtgever vrijwaart De Hoefsmid voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, een dier, of derden die op zijn verzoek aanwezig zijn.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen De Hoefsmid en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en prijsopgaves van De Hoefsmid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen De Hoefsmid en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Hoefsmid zaakdoende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Bovenstaande algemene voorwaarden gelden eveneens indien geleverde diensten en/ of producten gefactureerd worden door de firma Cooburg Equestrian/Equestrico bvba geregistreerd onder BTW nummer BE 0702.800.830 en gevestigd te Leemputten 1, 2381 Weelde, België

Print Friendly, PDF & Email